Договір оферта про надання інформаційних послуг

Україна, м. Львів

Цей Договір є публічним договором оферти (пропозицією) ФОП Химович Г.В. (далі - Виконавець) з будь-якою фізичною або юридичною особою (далі - Замовник), яка прийме дану пропозицію на вказаних нижче умовах. Фізична особа-підприємець Химович Герман Вікторович, яка діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру №072330, іменована надалі Виконавець, з одного боку, виражає намір укласти договір про надання інформаційних послуг із Замовником, з іншого боку, на умовах справжньої оферти (далі — "Договір"). Цей договір-оферта розміщено на сторінці https://reamak.info/contract-offer/.

Даний документ являється договором приєднання та, згідно із ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

 1. Терміни і визначення
  1. З метою подальшого однозначного трактування нижченаведені терміни використовуються в такому значенні:
   1. Оферта - цей документ, публічний договір, публікація (розміщення) тексту публічного договору на сторінці https://reamak.info/contract-offer/ є публічною пропозицією (офертою).
   2. Акцепт Оферти — повне і беззастережне прийняття умов Договору (оплата у будь-який спосіб відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) між Замовником і Виконавцем. Акцепт Оферти є укладанням Договору.
   3. Сервіс - онлайн-сервіс, що розміщений в мережі Інтернет за адресою https://reamak.info/.
   4. Послуги - перелік послуг, що надаються Виконавцем Замовнику шляхом надання протягом відповідного, означеного сторонами, проміжку часу, можливості користування Сервісом. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за даним Договором, включає наступні послуги:
    1. забезпечення Замовника можливістю користування Сервісом онлайн протягом усього оплаченого періоду у відповідності з вибраним Замовником тарифним планом;
    2. роботу зі зверненнями Замовника щодо можливих помилок в функціонуванні Сервісу;
    3. консультування Замовника з питань функціональних можливостей Сервісу та продуктивної роботі з ним.
   5. Користувач - фізична або юридична особа, що зареєструвалася на Сторінці реєстрації в якості користувача інформаційних послуг з наданням їй коду ідентифікації (логіну). Користувач, що оплатив Послуги згідно умов Договору, є Замовником.
   6. Виконавець і Замовник разом іменуються як Сторони.
  2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п. 1.1 Договору. В такому випадку тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися таким його тлумаченням, що визначається, в першу чергу - законодавством України, в другу чергу - на сайті https://reamak.info/, а у подальшому - загально прийнятим тлумаченням, що склалося.
 2. Предмет і ціна договору
  1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику Послуг за плату на умовах Договору.
  2. Ціна Договору визначається оплаченим Замовником протягом дії Договору переліком Послуг згідно обраних Замовником тарифних планів, розміщених Виконавцем в мережі Інтернет за адресою https://reamak.info/payments/.
 3. Умови надання послуг
  1. Користувач зобов’язаний до укладання Договору ознайомитися з умовами Договору та тарифними планами, що розміщені Виконавцем в мережі Інтернет за адресою https://reamak.info/payments/.
  2. Замовник самостійно несе відповідальність за забезпечення конфіденційності реєстраційних даних (логінів, паролів) Замовника. Всі дії, виконані з використанням логінів, паролів Замовника, вважаються виконаними Замовником. Замовник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за дії, що виконані з використанням логінів, паролів Замовника. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання логінів, паролів Замовника третіми особами.
  3. Для користування Сервісом Замовнику необхідно мати комп’ютер або інший пристрій з діючою операційною системою, підключений до мережі Інтернет. Всі питання, щодо придбання доступу до мережі Інтернет, обладнання та програмних продуктів і їх налагодження не підпадають під дію Договору і вирішуються Замовником самостійно.
 4. Права та обов’язки виконавця
  Виконавець зобов’язаний:
  1. Надавати Замовнику Послуги у відповідності з Договором та тарифним планом.
  2. При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу Замовника до функціональних можливостей Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логінів і паролів Замовника, при цьому Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості використання Замовником функціональних можливостей Сервісу з причин, що не залежать від Виконавця.
  Виконавець має право:
  1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.
  2. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.
 5. Права та обов’язки користувача та замовника
  1. Замовник зобов’язується оплачувати Послуги в порядку та строки, визначені в Договорі.
  2. Замовник зобов’язується пройти процедуру реєстрації. Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або відмінити реєстрацію Замовника і відмовити Замовнику у використанні Сервісу.
  3. Після завершення процесу реєстрації Замовник отримує логін і пароль для доступу до веб-інтерфейсу, що надає доступ до інформації, що належить Замовнику. Замовник зобов’язується негайно повідомити Виконавця про випадки недозволеного Замовником доступу з логіном і паролем Замовника.
  4. Замовник погоджується не використовувати Сервіс для порушення законодавства України або норм міжнародного права та для порушення нормальної роботи Сервісу.
  5. Замовник не має права передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні.
 6. Вартість послуг і умови оплати
  1. Замовник оплачує Виконавцю Послуги у відповідності з тарифами, що опубліковані на сайті Виконавця за адресою https://reamak.info/payments/. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг по всім тарифним планам шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті. Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступної зміни, а також протягом всього періоду, що передплачений Замовником. Зміна вартості і умов надання послуг доводиться до відома Замовника не менше ніж за 5 календарних днів до початку дії змін шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сайті Виконавця.
  2. Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового та готівкового перерахування. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця з рахунку Замовника, або шляхом використання банківських карт та інших способів оплати, доступних на Сервісі.
  3. Послуги надаються Замовнику на умовах попередньої оплати. Замовник сплачує 100% вартості замовлених Послуг згідно обраного тарифного плану.
  4. У випадку ненадходження оплати за користування Послугами, Виконавець обмежує Замовника в отриманні Послуг наступним чином: раніше отримані від Замовника дані зберігаються, але всі дані недоступні для перегляду.
 7. Строк дії оферти
  1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://reamak.info/contract-offer/ і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.
 8. Порядок внесення змін до договору
  1. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору між Замовником і Виконавцем, і ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до оферти.
 9. Строк дії договору та порядок розірвання договору
  1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником - оплата Послуг за Договором способами та у порядку, визначеними Договором (ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).
  2. Договір діє до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.
  3. Договір може бути розірвано:
   1. За згодою Сторін в будь-який час;
   2. За ініціативою будь-якої Сторони в разі порушення умов Договору іншою Стороною з обов’язковим повідомленням іншої Сторони;
   3. За ініціативою будь-якої Сторони з повідомленням іншої Сторони за 5 календарних днів до розірвання Договору;
 10. Гарантії
  1. Протягом дії Договору Виконавець вживає всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у роботі Сервісу у випадку їх виникнення у максимально короткі строки. При цьому Виконавець не гарантує відсутність помилок і збоїв при наданні Замовнику Послуг.
  2. Виконавець відмовляється від надання будь-яких гарантій і умов у відношенні відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.
  3. Замовник гарантує Виконавцю, що:
   1. Замовник вказав достовірні дані, що ідентифікують Замовника при реєстрації в якості Замовника та достовірні дані при оформленні платіжних документів для оплати Послуг.
   2. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому:
    1. повністю ознайомлюється з умовами Договору,
    2. повністю розуміє предмет Договору,
    3. повністю розуміє значення та наслідки своїх дій по укладанню та виконанню Договору.
   3. Замовник має всі необхідні права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.
 11. Відповідальність сторін, обмеження відповідальності та розв’язання спорів
  1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
  2. Замовник розуміє та погоджується, що Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст та достовірність інформації, розміщеної Замовником на Сервісі. Замовник повністю відповідає за весь зміст інформації, яку він розміщує, відправляє, передає або будь-яким чином робить доступною за допомогою Сервісу. Також Виконавець не несе відповідальності за дієздатність сайтів, сукупна інформація з яких використовується на Сервісі, а також за якість та достовірність інформації, що надають такі сайти.
  3. Замовник розуміє та погоджується, що Виконавець здійснює все належне для забезпечення якісного надання Послуг. При цьому, Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Замовником за втрату, пошкодження або недоступність інформації, яка була розміщена Замовником на Сервісі, якщо така втрата, пошкодження, недоступність сталася всупереч волі Виконавця.
  4. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв'язку з його виконанням, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів та за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв'язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.
 12. Форс-мажор
  1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, зокрема, стихійні лиха і катаклізми, війна, епідемії, повстання, відключення електропостачання технічної площадки, прийняття органами влади законних рішень, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором (Форс-мажор), Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором.
  2. При настанні обставин непереборної сили, які унеможливили виконання зобов’язань Виконавця перед Замовником щодо доступу до Сервісу протягом 24 годин, Виконавець зобов’язується подовжити оплачений клієнтом тарифний план на весь термін проведення технічних робіт з оптимізації роботи Сервісу.
 13. Інші умови
  1. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.
  2. У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  3. Виконавець є платником єдиного податку.
  4. Замовник надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які,можливо, стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
 14. Місцезнаходження та реквізити виконавця

  Фізична особа-підприємець Химович Герман Вікторович

  Україна, м. Львів

  Р/Р: 26000053707300 у ЗГРУ ПАТ КБ ПриватБанк

  МФО: 325321

  Код ЄДРПОУ: 2358416278

  Виписка з єдиного державного реєстру №072330

  E-mail: support@reamak.info

  Телефон: +38 (098) 403-56-43

Дата останніх змін 22.04.2017